O podjetju

Geomnia d.o.o. je začela s poslovanjem leta 1995. Geodetske izkušnje sta v poslovanje podjetja prenesla geodeta predhodno zaposlena na Geodetskem zavodu Maribor, Geodetski upravi Maribor in Telekomu. Začetna dejavnost je bila vezana na storitve s področja zemljiškega katastra, geodetskih mrež in izdelavo geodetskih načrtov ter zakoličb. V nadaljnjih letih je podjetje sledilo usmeritvam geodezije in zahtevam trga. Sodelovali smo pri digitalizaciji zemljiško katastrskih načrtov, digitalizaciji prostorskih planov, novih izmerah, ekspropriacijah cest, izdelavi digitalnih topografskih načrtov, nastavitvah in urejanju geografskih informacijskih sistemov, izdelavi katastra stavb, izdelavi elaboratov za vpis v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture, na področju inženirske geodezije smo opravili vrsto del pri izgradnji smučarskih naprav in objektov. Vsa ta dela, tako za pravne kot fizične osebe, opravljamo še danes.

Podjetju Geomnia d.o.o. je Geodetska uprava Republike Slovenije leta 2001 podelilo dovoljenje za izvajanje geodetskih storitev. V podjetju sta redno zaposlena dva odgovorna geodeta, poslovanje podjetja poteka v lastnih prostorih z lastno opremo. Podjetje sodeluje z Inženirsko zbornico Slovenije, Gospodarskim interesnim združenjem geodetskih izvajalcev, Zvezo geodetov Slovenije, Društvom geodetov Severovzhodne Slovenije, Fakulteto za gradbeništvo in geodezijo in ostalimi.

 

Splošni podatki:

Firma: GEOMNIA d.o.o.
Naslov: Krekova ulica 4, 2000 Maribor
Direktor: Iztok POŽAUKO, univ.dipl.ing.geod.
Rastko LOGAR, univ.dipl.ing.geod.
Telefon: 02/250 02 06
Fax: 02/250 02 07
E-mail: info@geomnia.si
Matična številka: 5368863
Identifikacijska davčna številka: SI87909812
Transakcijski račun številka: 04515-0000318571

 

 

O podjetjubulletZaposleniLokacija

 

bulletDomov