Storitve

Podjetje se ukvarja z naslednjimi geodetskimi storitvami:

ZEMLJIŠKI KATASTER

  • označitev in ureditev mej
  • izravnava mej
  • parcelacija
  • nova zemljiškokatastrska izmera
  • ekspropriacija cest
  • določitev zemljišča pod stavbo
  • izdaja identifikacijskih potrdil
  • izdelava elaborata za spremembo bonitete

IZDELAVA GEODETSKIH NAČRTOV

  • priprava geodetskega načrta za izdelavo projektov in pridobitev uporabnih dovoljenj

KATASTER STAVB

  • vpis stavbe v kataster stavb
  • sprememba podatkov v katastru stavb

INŽENIRSKA GEODEZIIJA

  • zakoličevanje objektov
  • opazovanje premikov objektov

EVIDENCA DEJANSKE RABE NA MKGP

  • izdelava elaborata za spremembo dejanske rabe

ZBIRNI KATASTER GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE (ZKGJI)

  • priprava elaborata za prvi vpis v ZKGJI
  • priprava elaborata za vpis sprememb v ZKGJI

GEOGRAFSKI INFORMACIJSKI SISTEMI (GIS)

  • vzpostavitev GIS-ov temelječih na odprtokodnih programskih rešitvah
  • vzpostavitev in vzdrževanje spletnih pregledovalnikov prostorskih podatkov
  • ureditev in obdelava geokodiranih podatkov

bulletVrste storitevPovpraševanjelinkPregledovalnikGIS portal

bulletDomov